Privacy

WerkSaam hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

U mag verwachten dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om gaan. Bij het gebruiken van uw persoonsgegevens moeten wij ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij met uw gegevens omgaan

De informatie die u aan ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen als dat moet op basis van een wet of een overeenkomst, of als u contact met ons opneemt voor een (aan)vraag. Wij gebruiken uw gegevens niet ergens anders voor. Uw gegevens bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk is geregeld.

Wij gebruiken alleen gegevens die nodig zijn om onze taak uit te voeren. Vaak zijn dit naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, Burgerservicenummer en geboortedatum. Voor een aantal diensten is het nodig om meer gegevens van u vast te leggen. Die gegevens krijgen we van u of van andere (overheids)instellingen, bijvoorbeeld van de Belastingdienst. Dat wij uw gegevens hebben, betekent niet dat iedereen ze kan inzien. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die ze nodig hebben om een taak uit te voeren. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Om onze taken goed uit te kunnen voeren, werken wij soms samen met andere organisaties. Dan kan het voorkomen dat we gegevens over u delen met andere organisaties. Dit gebeurt alleen als de (privacy)wet dit toestaat. Met die organisaties maken wij afspraken over beveiliging en geheimhouding. Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens aan andere organisaties te geven, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Beveiliging

De privacywetgeving verplicht een goede bescherming van persoonsgegevens door middel van technische en organisatorische maatregelen. Wij zijn bewust bezig met het beveiligen van persoonsgegevens; wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons strategisch informatiebeveiligingsbeleid en ons tactisch informatiebeveiligingsbeleid.

Register

Wij zijn bezig met het maken van een register, waarin informatie staat over de persoonsgegevens die wij verwerken. Er komt onder andere in waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens en hoe lang wij het bewaren. Binnenkort staat dit register op onze website.

Functionaris gegevensbescherming

Bij WerkSaam is een functionaris aangesteld die zich speciaal richt op de bescherming van persoonsgegevens. De Functionaris gegevensbescherming (ook wel ‘FG’) van WerkSaam informeert en adviseert onze medewerkers en bestuurders over de eisen en verplichtingen van de privacywetgeving. Ook controleert de FG of WerkSaam zich houdt aan de privacywetgeving en ons eigen privacybeleid. Hierbij hoort ook het vergroten van de bewustwording over privacy. Verder is de FG het eerste aanspreekpunt naar de Autoriteit Persoonsgegevens en naar u als betrokkene.

Als u vragen heeft over de bescherming van persoonsgegevens door WerkSaam en u hebt het antwoord niet op onze website of de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen vinden, dan kunt u contact opnemen met onze FG via mail: fg@werksaamwf.nl

Uw eigen gegevens

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u wettelijk gezien een aantal rechten. U kunt een verzoek indienen om uw gegevens in te zien. U moet dan wel zo precies mogelijk beschrijven over welk onderwerp u inzage in uw gegevens wilt. Als u vindt dat uw gegevens niet kloppen, dan kunt u een verzoek indienen om het te wijzigen of te verwijderen. U moet dan wel duidelijk aangeven om welke gegevens het gaat en waarom u dit wilt wijzigen of verwijderen. U kunt een verzoek indienen bij onze functionaris gegevensbescherming. Binnenkot staat hierover meer informatie op onze website. Soms is uw verzoek niet toegestaan op grond van een wettelijke bepaling. Dan wijzen wij uw verzoek af. Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u bezwaar maken.

Website en Cookies

Informatie over cookies op onze website kunt u hier lezen.

Wijziging Privacyverklaring

WerkSaam kan deze privacyverklaring wijzigen, zonder voorafgaande waarschuwing.Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in februari 2021.